Communication

ระบบประชุมออนไลน์
เป็นระบบประชุมทางภาพและเสียง ที่สามารถใช้งาน ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ใช้งานได้จากทุกที่ ผ่านเครือข่าย ใช้งานได้ง่าย ลงทุนต่ำ รองรับการใช้งานทั้งแบบบุคคล และแบบห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมออนไลน์ โดยเฉพาะ