HD CCTV Security

กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง HD-CCTV
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ที่มีคุณภาพสูง สามารถส่งสัญญานผ่านสาย Cable RG6 ให้ความละเอียดถึง 1080p พร้อมระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จริง โดยไม่ต้องเดินสายใหม่

HD CCTV Product